Theatricality – Antitheatricality

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej informuje, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Willowej 2, 43-309 Bielsko-Biała (Administrator);
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej możliwy jest pod numerem tel. 33 8279344 lub adresem email iod@ath.bielsko.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do organizacji pracy „III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Teatralność – Antyteatralność: Badania transdyscyplinarne i scenologiczne nad teatrem współczesnym” oraz do promocji jej działalności w mediach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w tym:
– rejestracja uczestników konferencji,
– kontaktu związanych z organizatorami konferencji,
– publikacji wizerunku na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych,
– publikacji wizerunku w artykułach, publikacjach promujących organizację konferencji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
– osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków w Organizacji,
– odbiorcy treści promocyjnych,
– podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (operator formularzy Office365),
– podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w systemach informatycznych Organizatora do czasu wycofania zgody z wyjątkiem danych służących obsłudze finansowej, które przechowywane są zgodnie a aktualnymi przepisami oraz ze względu na charakter umieszczenia danych osobowych w postaci wizerunku w mediach nie określa się okresu ich przechowywania;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości udziału w spisie;
9) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu;
10) Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.